aanmelden

Huiswerkbegeleiding

Huiswerk  -  visie  -  afspraken  -  huiswerkklas

 

Visie omtrent huiswerk:

Huiswerk is altijd in volume aangepast aan het leerjaar (leeftijd van het kind).  Het is natuurlijk moeilijk om er een exacte ‘huiswerktijd’ op te plakken.  Wat door één leerling in vijf minuten wordt opgelost, duurt voor een andere leerling soms een kwartier of langer. We streven naar een gemiddelde huiswerktijd van:

 • Voor het eerste en tweede leerjaar is de huiswerktaak beperkt tot 10 à 15 minuten.
 • Ze krijgen twee keer (soms 3 keer) per week huiswerk, volgens een vast patroon.
 • Enkele taken gelden voor het eerste en tweede leerjaar dagelijks : bv. 10 minuten lezen, tafels inoefenen, …
 • De kinderen van het derde en vierde leerjaar krijgen drie keer per week huiswerk.
 • Met een maximale werktijd van 30 minuten.
 • Voor het vijfde en zesde leerjaar kan dat tot 45 minuten zijn.
 • Ze krijgen vier keer per week huiswerk.
 • In het 6de leerjaar worden doe-taken tot een minimum beperkt, meer studeertaken + taken in een bepaalde context, passend in een groter geheel (bv. actualiteit, boekenmap, …)

Huiswerk heeft als doel om de leerstof verder in te oefenen, te verwerken en om vaardigheden (schrijven, rekenen, lezen, …) te automatiseren.  Door het geven van huiswerk biedt de leerkracht kansen aan de leerling om volgens eigen tempo en op een zelfgekozen moment met de leerstof bezig te zijn.  Het leren van lessen valt voor de leerkrachten onder de noemer ‘huiswerk’.  Kinderen zien dat niet altijd zo.  Het is de taak van de leerkracht om kinderen hiervan bewust te maken.  Bijvoorbeeld: het inoefenen van tafels is een taak die je thuis doet, dus een huistaak; ook het oefenen van de leesvaardigheid, het leren van een les of een thema van wereldoriëntatie, Franse woordjes leren, …

Er wordt erg veel aandacht besteed aan plannen van taken en lessen in het kader van leren leren. We hebben hiervoor een leerlijn opgesteld (zie leerlijn).

 

En de ouders?  De thuissituatie!

Uitgangspunt is dat kinderen hun huiswerk alleen (zelfstandig) moeten kunnen maken.  Het zijn niet de ouders, broers of zussen die de oefeningen moeten oplossen.  Ouders kunnen hun kinderen wel ondersteunen.  Tijdens de infovergadering (begin schooljaar) en/of tijdens andere oudercontacten informeert de leerkracht de ouders hierover.  Ondersteunen betekent voor ons: in de agenda kijken, zorgen voor een rustige plaats, aansporen om te beginnen, belangstelling tonen, …

We vragen aan de ouders ook om te controleren of de leerlingen de taken werkelijk hebben uitgevoerd. We ervaren dat veel kinderen deze opvolging toch nodig hebben, zelfs nog in een 3de graad.

 

Afspraken voor de klas(leerkracht)

 • Huistaken worden correct en duidelijk in de agenda genoteerd: welk boek of werkboek, welk bladzijde, welke oefening.
 • Gebruik steeds dezelfde afkortingen: bijvoorbeeld: wb. p 25 (werkboek pagina 25) of oef. 3a blz. 45
 • Maak kinderen bewust van de opdracht boven een oefening.  Spendeer tijd om opdrachten te (leren) begrijpen.
 • Als kinderen dagelijks iets moeten doen, noteren we dat toch elke dag in de agenda: bijvoorbeeld in het eerste leerjaar: elke dag 10 minuten lezen.
 • Huistaken zijn niet altijd voor iedereen hetzelfde.
 • Noteren in de agenda op de dag dat het huiswerk moet af zijn of de les moet gekend zijn.
 • Toetsen worden genoteerd op de dag dat de toets wordt afgenomen.

 

Wat overleggen we nog omtrent huistaken?

Zinvolle huistaken (in de personeelsvergadering van december ’09 overleggen we met elkaar en onder leiding van F. Paelman omtrent dit item.  De synthese van dit overleg wordt nadien in dit beleidsplan opgenomen – verder verwijzen we naar het verslag van de personeelsvergadering van januari 2009)

Zinvolle huistaken

 • Aansluiten bij leren leren
 • Aansluiten bij de leerlingen (cf. differentiatie)
 • Gebruik maken van diversiteit waarbij kinderen van elkaar leren
 • Motiverend, uitdagend (AIDA = Attention – Interest – Desire – Action)
 • Variatie
 • Evaluatie
 • Interactieve werkvormen

 

Differentiatie

 • Variëren in tempo en moeilijkheidsgraad
 • Taakgerichte opdrachten (interview afnemen, doos met voorwerpen die iets voor je betekenen meebrengen)
 • Trasfer huistaken
 • Andere huistaken (vb. feesttafel van thuis tekenen en beschrijven, mama helpen bij de afwas, buiten spelen)

 

Rol van de huistaakbegeleider

 • Kinderen ondersteunen bij de organisatie van het huiswerk (plannen, hoe begin ik eraan, wat is de opdracht, e.d.)
 • Huiswerk is niet afwerken van klasopdrachten
 • Huiswerk moet binnen eenzelfde tijdspanne door iedereen afgewerkt zijn